اطلاعات حساب برای پرداخت کارت به کارت

شماره کارت: ۶۵۸۸ – ۷۰۰۱ – ۹۹۷۲ – ۶۰۳۷

به نام: محسن سالاررضائی