اطلاعات حساب برای پرداخت کارت به کارت

شماره کارت: ۶۵۸۸ – ۷۰۰۱ – ۹۹۷۲ – ۶۰۳۷

شماره حساب: ۰۳۳۹۱۴۳۶۲۹۰۰۱

شماره شبا: IR320170000000339143629001

به نام: محسن سالاررضائی