ما در پارس ادوردز با دریافت انتقادات، پیشنهادات و شکایات شما و بررسی آنها سعی در بهبود هر چه بیشتر خدمات خود هستیم.