تعرفه تبلیغات در گوگل در پارس ادوردز

بر اساس استراتژی بودجه و نیاز مشتریان عزیز پلن هایی را در نظر گرفتیم که در جدول زیر قابل مشاهده و سفارش است. این قیمت ها بر اساس حواله دلار مسترکارتی همین امروز + کارمزد شارژ در نظر گرفته شده است.

قیمت امروز حواله دلار برای مسترکارت ..... تومان می‌باشد.

پلن 1پلن 2پلن 3پلن 4پلن 5پلن 6پلن 7
میزان شارژ به دلار$20$50$100$200$500$1000$2000
حداقل هزینه هر کلیک1سنت1سنت1سنت1سنت1سنت1سنت1سنت
حداکثر تعداد کلیک20005000100002000050000100000200000
مشاوره سئو
طراحی و ایجاد کمپین
مدیریت زمان بندی تبلیغات
نمایش تبلیغات در موبایل و تبلت
قابلیت تماس در موبایل
مشاوره قیمت گذاری
بهینه سازی روزانه
ارسال گزارش هفتگی(مستقیم از ادوردز)
ارسال گزارش روزانه(مستقیم از ادوردز)
دسترسی به اکانت (فقط مشاهده)
دسترسی به اکانت با امکان مدیریت
ردگیری مشتریان در آنالیتیک
استخراج گزارشات کامل از اکانت
درصد کارمزد
قیمت حواله دلار + کارمزد
مبلغ قابل پرداخت (تومان)
پلن1
میزان شارژ به دلار$20
حداقل هزینه هر کلیک1 سنت
حداکثر تعداد کلیک2000
مشاوره سئو
طراحی و ایجاد کمپین
مدیریت زمان بندی تبلیغات
نمایش تبلیغات در موبایل و تبلت
قابلیت تماس در موبایل
مشاوره قیمت گذاری
بهینه سازی روزانه
ارسال گزارش هفتگی(مستقیم از ادوردز)
ارسال گزارش روزانه(مستقیم از ادوردز)
دسترسی به اکانت (فقط مشاهده)
دسترسی به اکانت با امکان مدیریت
ردگیری مشتریان در آنالیتیک
استخراج گزارشات کامل از اکانت
درصد کارمزد
قیمت حواله دلار + کارمزد
مبلغ قابل پرداخت (تومان)
پلن2
میزان شارژ به دلار$50
حداقل هزینه هر کلیک1 سنت
حداکثر تعداد کلیک5000
مشاوره سئو
طراحی و ایجاد کمپین
مدیریت زمان بندی تبلیغات
نمایش تبلیغات در موبایل و تبلت
قابلیت تماس در موبایل
مشاوره قیمت گذاری
بهینه سازی روزانه
ارسال گزارش هفتگی(مستقیم از ادوردز)
ارسال گزارش روزانه(مستقیم از ادوردز)
دسترسی به اکانت (فقط مشاهده)
دسترسی به اکانت با امکان مدیریت
ردگیری مشتریان در آنالیتیک
استخراج گزارشات کامل از اکانت
درصد کارمزد
قیمت حواله دلار + کارمزد
مبلغ قابل پرداخت (تومان)
پلن3
میزان شارژ به دلار$100
حداقل هزینه هر کلیک1 سنت
حداکثر تعداد کلیک10000
مشاوره سئو
طراحی و ایجاد کمپین
مدیریت زمان بندی تبلیغات
نمایش تبلیغات در موبایل و تبلت
قابلیت تماس در موبایل
مشاوره قیمت گذاری
بهینه سازی روزانه
ارسال گزارش هفتگی(مستقیم از ادوردز)
ارسال گزارش روزانه(مستقیم از ادوردز)
دسترسی به اکانت (فقط مشاهده)
دسترسی به اکانت با امکان مدیریت
ردگیری مشتریان در آنالیتیک
استخراج گزارشات کامل از اکانت
درصد کارمزد
قیمت حواله دلار + کارمزد
مبلغ قابل پرداخت (تومان)
پلن4
میزان شارژ به دلار$200
حداقل هزینه هر کلیک1 سنت
حداکثر تعداد کلیک20000
مشاوره سئو
طراحی و ایجاد کمپین
مدیریت زمان بندی تبلیغات
نمایش تبلیغات در موبایل و تبلت
قابلیت تماس در موبایل
مشاوره قیمت گذاری
بهینه سازی روزانه
ارسال گزارش هفتگی(مستقیم از ادوردز)
ارسال گزارش روزانه(مستقیم از ادوردز)
دسترسی به اکانت (فقط مشاهده)
دسترسی به اکانت با امکان مدیریت
ردگیری مشتریان در آنالیتیک
استخراج گزارشات کامل از اکانت
درصد کارمزد
قیمت حواله دلار + کارمزد
مبلغ قابل پرداخت (تومان)
پلن5
میزان شارژ به دلار$500
حداقل هزینه هر کلیک1 سنت
حداکثر تعداد کلیک50000
مشاوره سئو
طراحی و ایجاد کمپین
مدیریت زمان بندی تبلیغات
نمایش تبلیغات در موبایل و تبلت
قابلیت تماس در موبایل
مشاوره قیمت گذاری
بهینه سازی روزانه
ارسال گزارش هفتگی(مستقیم از ادوردز)
ارسال گزارش روزانه(مستقیم از ادوردز)
دسترسی به اکانت (فقط مشاهده)
دسترسی به اکانت با امکان مدیریت
ردگیری مشتریان در آنالیتیک
استخراج گزارشات کامل از اکانت
درصد کارمزد
قیمت حواله دلار + کارمزد
مبلغ قابل پرداخت (تومان)
پلن6
میزان شارژ به دلار$1000
حداقل هزینه هر کلیک1 سنت
حداکثر تعداد کلیک100000
مشاوره سئو
طراحی و ایجاد کمپین
مدیریت زمان بندی تبلیغات
نمایش تبلیغات در موبایل و تبلت
قابلیت تماس در موبایل
مشاوره قیمت گذاری
بهینه سازی روزانه
ارسال گزارش هفتگی(مستقیم از ادوردز)
ارسال گزارش روزانه(مستقیم از ادوردز)
دسترسی به اکانت (فقط مشاهده)
دسترسی به اکانت با امکان مدیریت
ردگیری مشتریان در آنالیتیک
استخراج گزارشات کامل از اکانت
درصد کارمزد
قیمت حواله دلار + کارمزد
مبلغ قابل پرداخت (تومان)
پلن7
میزان شارژ به دلار$2000
حداقل هزینه هر کلیک1 سنت
حداکثر تعداد کلیک200000
مشاوره سئو
طراحی و ایجاد کمپین
مدیریت زمان بندی تبلیغات
نمایش تبلیغات در موبایل و تبلت
قابلیت تماس در موبایل
مشاوره قیمت گذاری
بهینه سازی روزانه
ارسال گزارش هفتگی(مستقیم از ادوردز)
ارسال گزارش روزانه(مستقیم از ادوردز)
دسترسی به اکانت (فقط مشاهده)
دسترسی به اکانت با امکان مدیریت
ردگیری مشتریان در آنالیتیک
استخراج گزارشات کامل از اکانت
درصد کارمزد
قیمت حواله دلار + کارمزد
مبلغ قابل پرداخت (تومان)

Paket 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Architecto natus labore dicta excepturi ab odit autem dolorem nulla neque sit laudantium sapiente aperiam magni nihil sed cupiditate asperiores at iure.No. 1

Paket 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Architecto natus labore dicta excepturi ab odit autem dolorem nulla neque sit laudantium sapiente aperiam magni nihil sed cupiditate asperiores at Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Unde, necessitatibus, dicta consequatur quas quis dolores sapiente ducimus incidunt veniam repellat veritatis reiciendis consequuntur corporis tempora harum perspiciatis explicabo perferendis sunt aliquam eius quae consectetur eos distinctio ea eaque voluptates mollitia.

Paket 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Architecto natus labore dicta excepturi ab odit autem dolorem nulla neque sit laudantium sapiente aperiam magni nihil sed cupiditate asperiores at iure.No. 3

Paket 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Architecto natus labore dicta excepturi ab odit autem dolorem nulla neque sit laudantium sapiente aperiam magni nihil sed cupiditate asperiores at iure.No. 4

Paket 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Architecto natus labore dicta excepturi ab odit autem dolorem nulla neque sit laudantium sapiente aperiam magni nihil sed cupiditate asperiores at iure.No. 5

Paket 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Architecto natus labore dicta excepturi ab odit autem dolorem nulla neque sit laudantium sapiente aperiam magni nihil sed cupiditate asperiores at iure.No. 5

Paket 7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Architecto natus labore dicta excepturi ab odit autem dolorem nulla neque sit laudantium sapiente aperiam magni nihil sed cupiditate asperiores at iure.No. 5

عضویت در خبر نامه